Loạt ảnh về triễn lãm mô hình quốc tế tại Thượng Hải lần thứ 13 08/2016

 

Nguồn: Mohinhtinh.com